ХЗХ-ны удирдлага болон санхүүгийн ажилтнууд өөрийхөө хоршоонд тохирсон өдөр тутам санхүүгийн үйл ажиллагаандаа ашиглах Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулан мөрдөн ажиллах зайлшгүй шаардлага үүсээд байна. Бид бодлогын баримт бичиг оруулбал зохиох зүйлсийн жагсаалтыг оруулж байна.

Нэгдүгээр бүлэг: Хадгаламж зээлийн хоршооны тухай үндсэн ойлголт

Хоёрдугаар бүлэг: Засаглалын бодлого

Гуравдугаар бүлэг: Гишүүнчлэлийн бодлого

Дөрөвдүгээр бүлэг: Хадгаламжийн бодлого

Тав: Зээлийн бодлого

Зургаа: Нягтлан бодох бүртгэлийн зохион байгуулалт

Долдугаарр бүлэг: Нягтлан бодох бүртгэлийн Ерөнхий бодлого:

 • Санхүүгийн тайланг бэлтгэн гаргаж тайлагнах үйл ажиллагаа
 • Нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх маягт, аргачлал
 • Дансны төлөвлөгөө боловсруулах
 • Дотоод аудитын журам боловсруулах
 • Нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх болон санхүүгийн тайлан бэлтгэхэд хэрэглэгдэх хэмжилтийн сууриа сонгох

Гуравдугаар бүлэг: Нягтлан бодох бүртгэлийн Тусгай бодлого :

 • Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл
 • Богино хугацаат хөрөнгө оруулалтын бүртгэл
 • Зээлийн бүртгэл
 • Авлагын бүртгэл
 • Өмчлөх бусад хөрөнгийн бүртгэл
 • Хангамжийн зүйлсийн бүртгэл
 • Урьдчилж төлсөн зардал, тооцооны бүртгэл
 • Үндсэн хөрөнгийн хөрөнгийн бүртгэл
 • Биет бус хөрөнгийн бүртгэл
 • Урт хугацаат хөрөнгө оруулалтын бүртгэл
 • Хойшлогдсон татварын хөрөнгийн бүртгэл
 • Хадгаламжийн бүртгэл
 • Банк болон банк бус нэгжид төлөх бусад өглөгийн бүртгэл
 • Бусад өр төлбөрийн бүртгэл
 • Урт хугацаат өр төлбөрийн бүртгэл
 • Хойшлогдсон татварын өр төлбөрийн бүртгэл
 • Өөрийн хөрөнгийн бүртгэл
 • Орлогын бүртгэл
 • Зардлын бүртгэл
 • Түрээсийн бүртгэл
 • Цалингийн бүртгэл
 • Татварын бүртгэл
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, тооцооллын өөрчлөлт ба алдаа
 • Балансын дараахь үйл явц

Хавсралт:

 • Анхан шатны бүртгэлийн маягт, заавар
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн маягт
 • Өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хөтлөгдөх анхан шатны бүртгэл
 • Өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх дүрэм, журам
 • Дансны төлөвлөгөө

Бусад нэмэлт мэдээлэл:

 • Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичигт байгаа хураангуйлсан үгийн жагсаалт
 • Өөрийн байгууллагын болон харьяа байгууллагын нягтлан бодогч, нярав, эд хариуцагч нарын ажил хүлээлцэхэд шаардлагатай бичиг баримт эд хөрөнгийн жагсаалт
 • Ашиглаж болох нэмэлт мэдээллийн эх сурвалжууд

 

Баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье.

Сэтгэгдэл

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *