– Гадаад дотоодын хөрөнгийн биржид бүртгүүлсэн болон бүртгүүлэхээр хүсэлт гаргасан бүх төрлийн хувьцаат компани

– Банк, ББСБ, Сангууд, ХЗХ, Даатгал, Даатгалын мэргэжлийн оролцогч, Үнэт цаас, Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах, Зээлийн мэдээллийн үйл ажиллагаа эрхлэх, Ашигт малтмал хайгуул хийх, Ашигт малтмал ашиглах, Газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх, Аудит, Үнэт цаас үйлдвэрлэх, Эд мөнгөний хонжворт сугалаа гаргах, Хөрөнгийн үгнэлгээ, Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр тусгай зөвшөөрөлтөй аж ахуй нэгж, байгууллага

– Нийт хөрөнгийн хэмжээ 0,5 тэрбум эсвэл орлогын хэмжээ 1,5 тэрбум төгрөгөөс дээш компани

– Төрийн болон орон нутгийн өмчит, тэдгээр өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгж, байгууллага

– Өөрчлөгдөн байгуулагдаж байгаа болон татан буугдаж байгаа, эсвэл бүх хөрөнгөө дуудлага худалдаагаар худалдах гэж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага

– Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж, байгууллага

– Монгол Улсын олон улсын гэрээнд санхүүгийн тайландаа заавал аудит хийлгэхээр заасан бусад аж ахуйн нэгж, байгууллага

Сэтгэгдэл

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *