Аудитын чиглэлээр

Манай компани өнгөрсөн хугацаанд дараах салбаруудад:

 • Төрийн болон төсөвт албан байгууллагууд
 • Төсөл, хөтөлбөр
 • Төрийн бус байгууллага
 • Уул уурхайн
 • Газар тариалан
 • Гадаад дотоод худалдаа
 • Үйлдвэрлэл
 • Эрүүл мэнд
 • Боловсрол
 • Санхүү
 • Үнэт цаас
 • Даатгал

Зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр

Бизнесийн төрөл бүрийн байгууллагын захиалгаар нийтдээ 50 гаруй зөвлөх үйлчилгээ үзүүлээд байна. Өнгөрсөн хугацаанд бидний зүгээс үзүүлсэн Зөвлөх үйлчилгээ нь дараах байдалтай байлаа. Үүнд:

 • Татварын зөвлөх үйлчилгээ
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого боловсруулах
 • Компани болон хувь хүнд төсөл, бичих
 • ББСБ болон ХЗХ-дод бизнес төлөвлөгөө боловсруулах ажилд зөвлөгөө үзүүлж, амжилттай хэрэгжүүлж байна.

Бичил бизнесийн байгууллагад үзүүлсэн мэргэжлийн үйлчилгээ

Санхүүгийн тайлан болон нягтлан бодох бүртгэлээ зохион байгуулахад нь туслалцаа шаардлагатай байгаа хот хөдөөгийн 20 гаруй бичил бизнесийн байгууллагад нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, санхүүгийн тайлан бэлтгэх талаар зөвлөгөө өгч санхүүгийн тайланг гаргаж өгөх

Мөн нягтлан бодох бүртгэлээ программаар гүйцэтгэхээр сонирхож байгаа байгууллагуудад программаа худалдан авч суурилуулахад зуучлах, программ хангамжийн сонголт хийхэд нь мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх үйлчилгээ үзүүлж байна.